• Een topper in de hoogte
  • Belgisch fabrikaat
  • Brusselsesteenweg, 142 - B-1785 Merchtem
  • +32 (0)52 37 10 05 -

Legal

Privacybeleid

Thomas Kranen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming op info@thomas-hoogwerkers.be.

Verwerkingsdoeleinden

Thomas Kranen verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:

  • Nieuwsbriefinschrijvers: identificatiegegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven
  • Websitegebruikers: elektronische identificatiegegevens om de gebruikservaring te optimaliseren, statistieken op te stellen en gerichte advertenties te tonen

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om de partijwerking mogelijk te maken, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de gebruikers steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de leden worden gedeeld met interne partijorganen, waaronder de lokale afdelingen, van Thomas Kranen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Thomas Kranen verbonden zijn. Voor de partijwerking doen we beroep op derden die onze gegevens ontvangen, zoals bijvoorbeeld voor het drukken van lidkaarten of het versturen van nieuwsbrieven of uitnodigingen.

Thomas Kranen verbindt er zich, naar best vermogen, toe dat deze ontvangers de nodige technische en alle redelijke organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens via allerlei voorschriften.

Thomas Kranen verkoopt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende volgende termijnen:

  • Nieuwsbriefinschrijvers: gedurende de looptijd van de inschrijving.
  • Websitegebruikers: afhankelijk van de doelstelling (zie hiervoor ons cookiebeleid).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van Thomas Kranenfilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere entiteit.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt het lid gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@thomas-Kranen.be, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart);
  • een brief te sturen naar Thomas Kranen, Brusselsesteenweg 142, 1785 Merchtem, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart).

Klacht

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Thomas Kranen kunt u terecht bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail: commission@privacycommission.be

Privacybeleid versie 14/02/2019